Apostolaatscongres 2018

Van 14 Ė 27 januari 2018 vond in Salatiga in IndonesiŽ het apostolaatscongres plaats. Vanuit Nederland namen de broeders Wim Luiten en Ton van Baaren daar aan deel.

Het laatste apostolaatscongres dat door de congregatie FIC werd georganiseerd was in 1986, nu ruim dertig jaar geleden. Ook dit vond plaats in IndonesiŽ. Nu in 2018 was het dus hoog tijd om met elkaar als verschillende FIC-provincies te evalueren of onze zending en apostolaatswerken op het gebied van onderwijs, opvoeding en vorming nog wel beantwoorden aan de geest en het charisma van onze Stichters en voldoende aansluiten bij de tekenen van de tijd.   

Deelnemers en staf van het congres.
En : Of we in ons concrete apostolaat inderdaad speciale aandacht hebben voor de allerarmsten in onze samenleving, vooral voor degenen die weinig liefde ondervinden.

Wat betekent dit voor onze Nederlandse situatie?

Als Nederlandse afgevaardigden stelden wij ons de vraag hoe wij als Religieus Huis Nederland FIC daar nog vorm aan kunnen geven, nu we met zijn allen de pensioengerechtigde leeftijd (al ruim) gepasseerd zijn. Het congres heeft ons speciaal gevraagd hierover iets te vertellen, waarmee we de andere provincies zouden kunnen inspireren. Hoe blijf je een broeder van God en van mensen tot het einde van je leven?! Het antwoord dat we in onze Nederlandse situatie proberen te geven is: samen met je medebroeders een apostolaat te beleven 'naar binnen' toe, gericht op elkaar en op de mensen met wie je nog dagelijks in contact komt. En jezelf de vraag te stellen: sta je daar als broeder anders in dan je andere medebewoners in bijvoorbeeld het zorgcentrum?

Via gesprekken op zoek naar een antwoordChileense en Nederlandse delegatie
   Het Religieus Huis Nederland FIC heeft zich goed op het congres voorbereid. We hebben onze medebroeders en geassocieerde leden gevraagd te reflecteren op ons interne apostolaat maar ook op wat wij nog (voor een deel) naar buiten toe doen. In groepsgesprekken op verschillende plaatsen hebben we dat met elkaar besproken en gedeeld. Verschillenden van ons hebben een persoonlijk verhaal op papier gezet. Met andere medebroeders, met name die op hoge leeftijd, zijn er persoonlijke gesprekken gevoerd.

Presentatie op het congres

Van de meest sprekende zaken uit deze gesprekken is een samenvatting gemaakt (en ook vertaald in het Engels voor de congresleden). Daarnaast is er een PowerPoint-presentatie samengesteld met foto's en teksten betreffende medebroeders die nog met van alles bezig zijn.
Dit alles hebben we aan het congres gepresenteerd. Dit werd door de deelnemers zeer gewaardeerd. Vooral omdat in ons verhaal sterk naar voren kwam, dat het - op je oudere leeftijd - niet zo belangrijk meer is dat je veel presteert, maar dat het veel meer gaat om wat en wie je bent.

Waar het om gaat in onze Nederlandse situatie?

Het gaat meer om zijn dan om doen wanneer je ouder wordt en niet meer actief kunt bijdragen aan het apostolaat naar buiten. Het wordt een apostolaat dat veel meer naar binnen is gericht. Wie in mijn directe omgeving is arm in contact? Wie heeft aandacht nodig, een luisterend oor of een helpende hand? En ... ga ik daarop in ?!

Als we hier in ons leven van alledag daadwerkelijk op ingaan, dan geven we het evangelie - het goede nieuws - door. Dan volgen wij Christus na in de geest van onze Stichters. Dat is ook te lezen in de verhalen van onze medebroeders, die aangeven wat zij nog op hoge leeftijd belangrijk vinden in hun leven.

Onze roeping en zending

Het is goed om onszelf bij de les te houden en ons broeder-Azijn@ en onze apostolaire Ainzet@ regelmatig te evalueren. Dat hebben we uitdrukkelijk gedaan tijdens dit apostolaatscongres in IndonesiŽ. We blijven geloven dat we samen geroepen zijn en uitgezonden om het werk van Jezus van Nazareth voort te zetten. Om het evangelie te verspreiden en in ons samenleven waar te maken in onze missie naar elkaar en naar de allerarmsten en noodlijdenden en naar hen die weinig liefde ondervinden. Een blijvende uitdaging voor ieder van ons, elke dag, tot aan het einde van ons leven.

Broeder Wim Luiten


Openingsviering Opening van congres
Presentatie Nederlandse deelnemers Groepsoverleg
Morgengebed bij grot Sluiting met voorstellen aan a.s. generaal kapittel
Provinciedag Provinciedag