Congregationele Conferentie 2017De Congregationele Conferentie, de jaarlijkse vergadering van het generaal bestuur met de provinciale oversten, vond dit jaar plaats in Buin, Chili, van 1 tot 11 oktober 2017.
Nederland is niet langer vertegenwoordigd door een provinciale overste, maar door de coördinator van het Religieus Huis Nederland F.I.C. Het generaal bestuur vindt het belangrijk dat de Nederlandse broeders vertegenwoordigd blijven, ook nu Nederland geen provincie meer is.
  Het hoofddoel van deze jaarlijkse bijeenkomsten is om het generaal bestuur de gelegenheid te geven met de afgevaardigden van de provincies het jaar te evalueren. In hoeverre zijn de besluiten van het kapittel 2012 gerealiseerd en wat moet er nog gedaan worden in het komende jaar. In deze laatste bijeenkomst stonden ook de voorbereidingen voor het generaal kapittel in 2018 op de agenda. Alles met de bedoeling de provincies hier zo nauw mogelijk bij te betrekken.
In deze bijeenkomst hadden we ook de gelegenheid de vreugden en zorgen van de provincies met elkaar te delen en te bespreken.

Dat deze conferenties ieder jaar in een andere provincie worden georganiseerd heeft tot doel de deelnemers aan de conferentie het leven van de broeders in de provincie die als gastheer fungeert te laten ervaren en belangstelling voor hun apostolaat te tonen. Belangrijk, omdat we een internationale congregatie zijn, met respect en waardering voor ieders eigenheid en het bevorderen van solidariteit.  

Zelf voelde ik me uitverkoren dit te mogen meemaken en de broeders in Chili te ontmoeten. Het is een fijne tijd geweest en ik heb de broeders en hun werk mogen bewonderen en grote waardering gekregen voor wat zo’n kleine Chileense provincie toch maar voor elkaar krijgt.

Het thema van de conferentie was “Broederschap, de gave om te ontvangen en te delen”.
De belangrijkste onderwerpen die ter sprake kwamen waren voor ons in Nederland de volgende.

1.Het Vaticaanse document ” Identiteit en missie van de broeder religieus in de kerk”. We hebben daar twee dagen recollectie over gehouden. Onze bevindingen hebben we met elkaar gedeeld en wij vinden het belangrijk dat alle broeders kennis van dit document nemen. Het is jammer genoeg geen gemakkelijk toegankelijk document, maar het beschrijft veel mooie en waardevolle aspecten, die onze speciale roeping als broeder-religieus in de kerk verduidelijken.
Het voorstel is gedaan dit document in de komende conferentie over ons apostolaat als hoofdthema mee te nemen en ook in het komende generaal kapittel 2018.

   2. De initiële vorming van onze broeders. Alle provincies gaan het programma uitvoeren dat is vastgesteld in de bijeenkomst van vormingsleiders in Indonesië in 2016. Er wordt extra aandacht gevraagd om kandidaten te helpen een proces van ‘healing’ door te maken.


3. De voortgezette vorming van alle broeders. Er is besloten door te gaan met de Geestelijke FIC-reis, het programma voor geestelijke verdieping en verrijking op congregationeel niveau. Daarbij werd opgemerkt dat de Oase-bijeenkomst in Maastricht een extra dimensie van verrijking geeft, omdat deelnemers dan nauwer met de Stichters in contact komen.

4. De financiële situatie van de congregatie. Hier is uitvoerig over gesproken. We kunnen zeggen dat deze nog steeds niet ten gunste gekeerd is. Het vraagt om een sterke solidariteit tussen de provincies. Allen zijn hiertoe bereid, met speciale aandacht voor onze ouder wordende broeders in Nederland die goede zorg nodig hebben.  


5. Het apostolaatscongres. Dit congres staat gepland van 14 tot 27 januari 2018 in Indonesië. Nogmaals werd duidelijk gemaakt dat het zo genoemde interne apostolaat van onze ouder wordende medebroeders belangrijk is. Nederland werd speciaal gevraagd hier aandacht aan te geven. Hoe beleven onze broeders hun broeder zijn in hun huidige situatie? Hoe beleven zij het als een apostolaat?
De Nederlandse afgevaardigden wordt (tevens) gevraagd het apostolaat van het centrum ‘In de Rooden Leeuw’ te presenteren, met name vanwege de goede samenwerking met leken en vrijwilligers.Aan het eind van de conferentie werd een provinciedag georganiseerd, waarbij de deelnemers van de conferentie gelegenheid hadden hun medebroeders in Chili te ontmoeten.

Het waren acht dagen van intensief werken. Maar we hebben met een goed gevoel de Congregationele Conferentie 2017 afgesloten.

Br. Wim Luiten