Wat we willen doorgeven
als Nederlandse broeders
in het kader van “Het verhaal gaat verder...”


Concrete daden van liefde

1 Joh. 3: 16-18
“Wat liefde is hebben wij geleerd van Christus. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Dus zijn ook wij verplicht ons leven te geven voor onze broeders. Hoe kan de goddelijke liefde blijven in een mens, die geld genoeg heeft en toch zijn hart sluit voor de nood van zijn broeder? Kinderen, wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen maar met concrete daden.”

Jezus Christus navolgen

Wij, de Nederlandse broeders, zijn broeder geworden in deze congregatie, om in de voetstappen te treden van Jezus van Nazareth, om Hem als leden van zijn Kerk na te volgen in concrete dienstbaarheid aan de komst van het Rijk van God. En zo het “goede nieuws” van het Evangelie door te geven.
  

Wij proberen te leven en te werken in de geest van onze Stichters Louis Rutten en Bernardus Hoecken, door:
-een broedergemeenschap te vormen, waarin wij daadwerkelijk broeder zijn van elkaar en voor de mensen die we ontmoeten;
-solidair te zijn met de armen, zwakken en minst bedeelden;
-aandacht te hebben voor geestelijke en godsdienstige nood;
-aandacht te hebben voor eigentijdse en cultureel geďntegreerde geloofsoverdracht;
-ons apostolaat vooral te richten op opvoeding, vorming en onderwijs;
-de tekenen van de tijd te verstaan en erop in te gaan;
-Maria een belangrijke plaats in ons leven te geven.

Over onze grenzen heen .... tot aan het uiteinde van de aarde

Wij, de Nederlandse broeders, zijn over onze grenzen heen gestapt om - delend in de zending van Christus’ Kerk en uitgaande van ons eigen charisma als broedercongregatie - het “goede nieuws” van Gods liefde te brengen ‘tot aan het uiteinde van de aarde’. Wij konden dit doen vanuit de offerbereidheid en de kracht van onze broedergemeenschap.

Vanaf 1920 in Indonesië en vanaf de jaren vijftig en zestig in Chile, Sierra Leone, Malawi, Spanje, Zambia, Ghana en Pakistan hebben de Nederlandse broeders zich ingezet om Gods Rijk gestalte te geven door broedergemeenschappen te stichten en in solidariteit met de mensen in die landen te leven en te werken in de geest van de Stichters.

Groeiende internationale broederschap

We hebben eigenlandse broeders opgeleid en verwelkomd in onze broedergemeenschap. Deze hebben met ons samengewoond en gewerkt vanuit dezelfde idealen. Zij hebben op hun beurt hun verantwoordelijkheid genomen om het werk van onze Stichters voort te zetten en ook bestuurlijk de eigen regio of provincie te dragen en tevens op generaal niveau hun bijdrage te leveren ten bate van de hele congregatie. Ook zij zijn over hun grenzen heengestapt en hebben broeders uitgezonden naar andere regio’s en provincies.

Zo zijn wij gaandeweg een internationale congregatie geworden, waarin broeders van verschillende landaard met elkaar samenwonen, samenwerken, allerlei contacten hebben, elkaar ontmoeten en zich samen bezinnen, over grenzen heen. Zo hebben we elkaar beter leren kennen, voelen we ons welkom en thuis bij elkaar, en is de onderlinge band versterkt.

Zo is geleidelijk aan een internationale broederschap ontstaan. We voelen ons met elkaar verbonden, we leven en werken vanuit dezelfde idealen, we worden gevoed door de geest van onze Stichters, we geloven in de liefde van God, we ervaren Jezus als onze broeder en voelen ons aangesproken om zijn blijde boodschap van liefde aan alle mensen te verkondigen.

Wat de Nederlandse broeders de buitenlandse medebroeders op het hart drukken

Zoals een dankbare moeder op haar sterfbed haar dierbare kinderen op het hart drukt om elkaar te blijven liefhebben in eenheid en zorg voor elkaar, zo willen wij Nederlandse broeders onze medebroeders in de andere provincies aansporen:
-blijf open staan voor de armen en misdeelden in de geest van onze Stichters;
-blijf je verdiepen in de maatschappelijke, culturele en geestelijke ontwikkeling van het land waarin je leeft en werkt;
-blijf als congregatie met elkaar verbonden als een eenheid in verscheidenheid;
-blijf internationaal georiënteerd en op elkaar gericht als een internationale broedergemeenschap;
-blijf solidair aan elkaar en elkaar helpend en ondersteunend; aanvaard je verantwoordelijkheid voor elkaar en voor het apostolaat;
-blijf als medebroeders elkaar nabij: in respect, waardering en liefde. Zo blijven jullie getuigen van je toewijding aan de komst van Gods Rijk en werken jullie mee aan een wereld van liefde, gerechtigheid en vrede.

Onze boodschap aan jullie die van kracht blijft ook voor de toekomst: leef - ook over grenzen heen - broederlijk samen in liefdevolle eenheid, dienstbaar aan mensen, overal ter wereld!

Maastricht, 15 augustus 2018

De broeders van het Religieus Huis Nederland FIC