BOODSCHAP VAN HET 35e GENERAAL KAPITTEL FIC

Beste broeders, geassocieerden en mensen van goede wil, ontvang onze hartelijke groeten vanuit Denekamp in Nederland, waar we ons generaal kapittel vierden van 5 t/m 25 augustus 2018.

Voorwoord

Het thema van ons kapittel was: "Wij wijden ons toe om getuigen van Gods liefde te zijn". Dit thema doordrong al ons werk, dat voornamelijk bestond uit: a) het bespreken van het rapport van het generaal bestuur over 2012-2018, b) het bespreken van een behoorlijk aantal betekenisvolle voorstellen en c) de keuze van een nieuw generaal bestuur. Uit ons overleg en ons gebed kwamen vooral twee thema’s naar voren: het belang van onze identiteit en zending als Broeders FIC en het hoopvol en moedig tegemoet treden van de toekomst.
Tijdens dit Kapittel hebben we een heel broederlijke, vreugdevolle en elkaar steunende atmosfeer ervaren.
  

Onze identiteit en onze zending

"Wat wij doen is belangrijk. Van nog grotere waarde is wie wij zijn", aldus onze Constituties, wat helemaal past bij de woorden van onze medestichter Broeder Bernardus: "Goed zijn en goed doen". Dit besef heeft ons bewogen om steeds meer betekenis te geven aan wat wezenlijk is: onze religieuze en apostolaire roeping.
Het bewustzijn en vooral het diep ervaren van Gods aanwezigheid in ons leven is de bron van ons religieuze leven. Daarom vereist de kwaliteit van ons leven de eerste aandacht. Wij benadrukken daarom ook sterk de noodzaak van voortgaande vorming en van verdieping van ons leven en grote openheid voor de vele en uitdagende tekenen van onze tijd. Meer dan ooit betekent dit voor ons als broeders, dat we ons serieus en blijvend toeleggen om dichter bij de minderbedeelden en de armen te komen en zo te getuigen van de liefde van Christus voor hen. In de woorden van onze Constituties: "Als broeders weten wij ons samengeroepen en gezonden om het werk van Jezus voort te zetten...”. Een eerlijke voorkeur voor de armen en behoeftigen vereist een actieve inzet, niet alleen in ons officiële apostolaat, maar ook in onze directe omgeving. We hebben daarom als kapittel gepleit voor een duidelijke formulering en uitvoering van die inzet, ook op communitair niveau.

Uitdagingen

a) Internet, televisie en sociale media brengen een fundamentele verandering teweeg in onze manier van leven en communiceren. Deze media kunnen uitstekende middelen zijn om Christelijke waarden en de waarden van onze Congregatie over te brengen als ze op een positieve, passende en wijze manier gebruikt worden. Als kapittel benadrukken wij dat het gebruik van deze media onze identiteit duidelijk kan maken en onze zending in kerk en samenleving kan bevorderen. We moeten echter ook constateren, dat sommigen van ons verslaafd zijn geraakt aan deze technologie, vooral de mobiele telefoon, waardoor het samenzijn, dat allereerst bedoeld is voor broederlijk contact van persoon tot persoon, verstoord wordt.

b) Roepingen tot het godgewijde leven, ook tot onze Congregatie, lopen terug. Het is hierbij echter van groot belang te blijven beseffen, dat het bij religieus leven altijd meer om de kwaliteit dan om de kwantiteit gaat en dat het persoonlijk getuigenis door authentiek religieus leven de meeste aantrekkingskracht heeft. Paus Franciscus houdt ons voor dat van ons als religieuzen een vreugdevol leven verwacht mag worden en dat we specialisten zijn in gemeenschap. Daarom blijven creatieve manieren van persoonlijk contact met jonge mensen wezenlijk. Hierbij kunnen moderne communicatiemiddelen ondersteunend zijn.

c) Zorg voor ons eigen milieu en het stimuleren van anderen is een werkelijke en structurele bijdrage aan het welzijn van minderbedeelden. Geďnspireerd door de encycliek Laudato Si' willen we bewustwording en actie sterk aanbevelen, zowel bij onszelf als broeders alsook in ons opvoedings-apostolaat.

d) Het aanvaarden van leiderschap behoort tot onze roeping om Christus te volgen. Om te slagen in onze zending is toegewijd en moedig leiderschap nodig. We doen daarom een beroep op onze medebroeders om zich voor te bereiden om taken van dienend leiderschap op zich te nemen in onze communiteiten en in ons apostolaat.

Onze toekomst verwelkomen

Ondanks alle uitdagingen waarmee wij als Congregatie worden geconfronteerd, verwelkomen wij onze toekomst met hoop en moed om zo getuigen te blijven van Gods liefde voor ons mensen. Gelovend in God die ons roept, verwelkomen wij de toekomst met een open hart en geest door ons toe te leggen op verschillende vormen van voortgaande vorming. Bewustzijn en verdieping van onze internationaliteit en congregationele solidariteit vormen belangrijke bijdragen aan die openheid.

Conclusie

We zijn God en onze Onbevlekte Moeder Maria dankbaar voor het zegenen van dit kapittel door ons een nieuwe leiding en vernieuwend beleid te schenken voor de komende zes jaren. Wij zijn ook oprecht dankbaar aan iedereen, die door gebed en andere vormen van steun hebben bijdragen tot dit succesvolle kapittel.

Mogen onze Stichters, Mgr. Louis Rutten en Br. Bernardus Hoecken en Maria, onze Patrones, ons helpen om de toekomst te verwelkomen met vreugde, liefde, hoop en moed.

Denekamp, 25 augustus 2018


Br. Augustine Kubdaar
Generale Overste
   Br. Raphael Besigrinee
Kapittel-Secretaris