Het Generaal Kapittel 2018

We wijden ons toe
om getuigen te zijn van Gods liefde

Beste broeders en geassocieerde leden,

Het is mij een voorrecht om aan te kondigen dat we dit jaar 2018 een zesjaarlijkse congregationele bijeenkomst zullen hebben die we het generaal kapittel noemen. Dit evenement zal plaatsvinden in Denekamp in Nederland van 5 t/m 25 augustus 2018. Het generaal kapittel is een zeer belangrijke en betekenisvolle bijeenkomst voor ons, omdat het kapittel het hoogste gezag in de congregatie vormt. Het vertegenwoordigt de congregatie in zijn totaliteit en vormt, tijdens de duur van de vergadering, het buitengewone bestuur van de congregatie (Const. art 118). Eenzelfde bijeenkomst zal plaatsvinden op provinciaal niveau, en dit noemen we het provinciaal kapittel.

Generale kapittels in de periode vóór Vaticanum II waren in de meeste instituten vaak vrijwel uitsluitend bedoeld voor verkiezingen. Sinds Vaticanum II is het generaal kapittel echter een van de belangrijkste middelen voor vernieuwing van instituten geworden. Dit wordt duidelijk uitgedrukt in het canoniek recht van 1983, waarin wordt aangegeven dat “de hoofdfuncties van het generaal kapittel zijn het erfgoed van het Instituut te beschermen en aangepaste vernieuwing te bevorderen in overeenstemming met dat erfgoed” (artikel 631). Wij geloven dat de Geest die tot de Stichters sprak zal blijven spreken tot het hart van de kapittelleden en hen zal uitdagen in de concrete en gevarieerde situatie van deze tijd. Met andere woorden, we kunnen zeggen dat een generaal kapittel de tijd is voor een instituut om zijn identiteit opnieuw te definiëren.

Thema van het kapittel

Als actieve religieuze congregatie begrijpen we allemaal dat we onszelf toewijden aan het Koninkrijk Gods door goed te zijn en goed te doen voor de mensen om ons heen. In de “Kerngedachten” van onze Constituties wordt duidelijk gesteld dat “wij ons geroepen weten een apostolische en broederlijke gemeenschap van religieuzen te vormen”. “We worden samengeroepen en uitgezonden om getuigen te zijn van Gods liefde tot de uiteinden van de aarde” (vgl. Handelingen 1: 8, Const. art. 15). Daarom hebben we gekozen voor het volgende thema van het generaal kapittel 2018: “We wijden ons toe om getuigen te zijn van Gods liefde”.

Ter ondersteuning van dit thema hebben we tijdens het apostolaatscongres in Salatiga in januari 2018 uitgebreid gesproken over mogelijke wegen om goede getuigen te zijn van Gods liefde. We beseffen allemaal dat we niet iets buitengewoons hoeven te doen, maar dat we dingen uit liefde moeten doen. In het document “Identiteit en zending van de religieuze broeder in de Kerk” wordt vermeld dat “religieuze broeders waardevolle diensten van verschillende aard verlenen, binnen of buiten de gemeenschap, en op deze wijze deelnemen aan de zending om het evangelie te verkondigen en er getuigenis van te geven door daden van liefde in het dagelijks leven” (nr. 28).

Actieve deelname van iedereen

Een generaal kapittel is niet simpelweg de verantwoordelijkheid van een groep mensen die voor deze taak is gekozen. Het is de verantwoordelijkheid van alle leden van de congregatie. De leden van het kapittel zijn afgevaardigden die hun functie uitoefenen in naam van alle broeders. In feite is een kapittel een collegiale gebeurtenis, hetgeen betekent dat de besluiten van het kapittel worden genomen door het college van deelnemers dat wettig is gekozen. Dienovereenkomstig wordt de actieve deelname verwacht van alle broeders om het kapittel succesvol te doen zijn. De manier van deelnemen kan verschillen van persoon tot persoon en van groep tot groep, bijvoorbeeld door te reflecteren op het thema van het kapittel, door voorstellen in te brengen die tijdens het kapittel besproken worden, door te bidden voor het welslagen van het kapittel, enz.

Het succes van het kapittel, zowel generaal als provinciaal kapittel, hangt onder meer af van hun voorbereiding. Kapittelbijeenkomsten zijn vruchtbaarder naarmate zij beter worden voorbereid en naarmate alle belanghebbenden er intenser bij betrokken zijn (Const. art. 119). Dit verwijst niet alleen naar een goede technische voorbereiding - hetgeen zeker belangrijk is - maar ook naar een lange voorbereiding van hart en geest, waarvoor alle leden van de congregatie zich verantwoordelijk dienen te voelen.

Roep de Geest aan

Beste broeders, wij geloven dat Christus ons roept om ons toe te wijden aan de komst van het Rijk Gods, het Koninkrijk van gerechtigheid, vrede en vreugde in de heilige Geest. Wij proberen onze toewijding aan het Rijk van God op onze eigen wijze gestalte te geven in onze congregatie (Const. art. 5 en 6). In overeenstemming met wat we geloven, wil ik graag alle broeders oproepen om gezamenlijk met de hele FIC-familie, onze Stichters en overleden broeders, de Geest aan te roepen voor het welslagen van het kapittel.
Martinus Handoko
generale overste

Maastricht, 18 mei 2018
   

Huize Elisabeth, Denekamp