IN MEMORIAM BROEDER RESIGNATUS GEERTJENS


Overweging bij het overlijden van Br. Resignatus.

Er zijn zoveel beelden die binnenkomen als we denken aan broeder Resignatus. De zorgende en altijd bezige, de lezende, degene die Maastricht op zijn duimpje kent, die in de gaten houdt of alles functioneert zoals het moet. Hij is in stilte van ons heengegaan.

Hij was niet de man van franje, van uitbundigheid, wel de man van weten en handelen. En zijn onderwijs was er vooral op gericht om de zwakkeren meer kansen te geven. Juist die waren op de eerste plaats zijn naasten, want hij stond naast hen om hen op te tillen op weg naar een goede toekomst.
Juist in die zwakke mensen had hij de Heer van alle leven lief en stak hij de hand naar ze uit. Niet om daarmee te pronken, hij was met hen begaan. Of, zoals de Schrift het uitdrukt: het begin van wijsheid is het oprechte verlangen naar onderwijs en door hen dat te bieden een beter perspectief voor hun leven te geven. Alles was erop gericht om meer te weten om anderen beter van dienst te kunnen zijn en dat sloot de meest eenvoudige werkzaamheden niet uit.

Hij lette op, hij was aandachtig, liet zich niet van de wijs brengen en genoot van zijn sigaar. In alles wilde hij dienstbaar zijn.

Stil is hij van ons heengegaan, met een kort signaal naar de verzorging om te laten weten dat het voorbij is. En aan ons is het om terug te kijken op zon rijk leven. Om dankbaar te zijn, dat hij onze medebroeder wilde zijn. En hij deed dat in een vorm die bij hem paste, zoals ieder van ons hopelijk een weg vindt om het bestaan, dat ons gegeven is, zo zinvol mogelijk te leven naar anderen toe.

Want dat heeft hij gedaan door zijn werken en lezen: dienstbaar willen zijn aan de gemeenschap om daarin met zijn eigen kwaliteiten vorm te geven aan zijn wijze van broeder van de anderen te zijn.
Daarmee heeft hij gehoor gegeven aan het Bijbelwoord: Luister Resignatus, je zult de Heer je God liefhebben met heel je hart, met heel je ziel, met je verstand en al je kracht en daarnaast zul je de ander liefhebben als jezelf. Meer werd er niet van hem en wordt er niet van ons gevraagd. Daarin zijn wij mensen broeder en zuster van elkaar. En op goede momenten ervaren we dat ook zo.

We mogen in dankbaarheid terugzien op het leven van Resignatus en we geven hem nu uit handen, deze dierbare mens. Hij die binnen de gegeven kaders van ons leven zijn eigen plan trok om gehoor te geven aan de stem die hem tot dit leven had geroepen. En die stem liet hem dinsdag weten dat het goed was om het leven hier af te sluiten.

Hij heeft dit leven losgelaten, wij laten hem niet los. In onze gedachten zal hij voortleven zoals wij hem, misschien in heel verschillende situaties, gekend hebben. Onze eigen accenten waardoor zijn leven ons verrijkt heeft nemen we mee, zijn ons dierbaar en willen we als kostbaarheden bewaren. De verhalen over hem die we elkaar vertellen.
Hijzelf heeft nu ontdekt hoe stralend en onvergankelijk de wijsheid is, die ontdekt wordt door wie haar liefhebben.
Dat we hem nu loslaten in de vorm waarin we hem gekend hebben en zijn lichaam toevertrouwen aan de aarde. En dat we al het goede dat we van hem ervaren mochten meedragen en ons tot steun mag zijn.

Broeder Kees Gordijn

VOORBEDEN

tijdens de uitvaart van Br. RESIGNATUS GEERTJENS

Liefdevolle God,
Wij danken U voor het bijzondere leven van HARRIE, onze medebroeder RESIGNATUS. U hebt hem begiftigd met vele gaven van geest en hart en handen. U hebt hem met name een groot hart gegeven voor de kleinen, de zwakken, de kansarmen. Met grote toewijding heeft hij zich voor hen ingezet.
Wij vragen U: help ook ons om ons te durven laten raken door de nood van anderen, er niet van wg te kijken, maar er ddwerkelijk op te reageren.

Liefdevolle God,
De eenvoud, soberheid en trouwe inzet van Resignatus hebben hem bij velen geliefd gemaakt. Het was ZIJN manier om zijn toewijding aan U gestalte te geven in het dagelijkse leven. Wij danken U voor dit voorbeeldige leven.
Wij vragen U: Help ieder van ons om op onze persoonlijk manier gestalte te geven aan de unieke gaven, die U ook ieder van ns in overvloed schenkt.

Liefdevolle God,
Behalve een trouwe en toegewijde medebroeder was Harry ook zeer gesteld op zijn familie en leefde hij mee met het wel en wee van zijn dierbaren.
Wij vragen U: blijf met uw zegen zijn dierbaren nabij en schenk hen een bemoedigende herinnering aan hem.

Liefdevolle God,
U hebt Harry/Resignatus nu voorgoed opgenomen in uw eeuwigheids-leven, in een vrede en geluk die wij ons niet kunnen voorstellen.
Wij vragen U: geef ons het vertrouwen, dat alles wat wij meemaken en ervaren niet tevergeefs is en niet verloren gaat en dat uiteindelijk alles echt ged komt.

Wij vragen U dit alles op voorspraak van Maria, de Patrones van onze Congregatie, door Uw Zoon en onze Broeder Jezus Christus.
AMEN !