ONZE INZET VOOR ANDEREN

Wat onze Leefregel zegt:

In de geest van onze stichters zien wij als congregatie onze apostolische taak ( het werk wat wij doen) met name liggen op het terrein van opvoeding, vorming en onderwijs.

Met nadruk wordt hier gesteld, dat leven in de geest van de stichters eveneens betekent: bijzondere voorliefde hebben voor armen en misdeelden, voor achtergestelden en gehandicapten, voor sociaal zwakke en vergeten groepen, voor hen die weinig liefde ondervinden.  


Ouder wordende gemeenschap :

   De Nederlandse provincie telt (per 1 januari 2016) 53 broeders, die inmiddels allen gepensioneerd zijn. Dat wil niet zeggen dat zij niet meer actief zijn, het tegendeel is waar. Allereerst is er de zorg voor elkaar. Zo lang het fysiek en mentaal mogelijk is, zijn wij elkaar tot steun. En daarnaast maken velen van ons zich dienstbaar voor anderen in een variëteit aan activiteiten, zoals lessen Nederlands aan asielzoekers, zieken- en ouderenbezoek thuis of in een verpleeg- of verzorgingshuis, geestelijke begeleiding, werk in parochies, en nog zoveel meer.

Een aantal broeders werkt mee in bijzondere projecten, die mede door de broeders zijn opgezet.

Enkele projecten in Nederland:

Project "In de Rooden Leeuw" Maastricht

Het project "In de Rooden Leeuw ", Centrum voor ontmoeting en inspiratie, is opgezet door de broeders als laatste activiteit in en geschenk aan de stad Maastricht, waar de Congregatie is begonnen in 1840. Verantwoordelijk voor dit project is een aparte stichting met een eigen bestuur.
Zie de website www.roodenleeuw.nl
  
Een viertal gepensioneerde medebroeders is nog actief in dit project: twee broeders in het bestuur, een als lid en de andere als secretaris. Twee andere broeders nemen deel als vrijwilligers in de inloopmiddagen, die voor de alleenstaande/eenzame medemens uit Maastricht worden georganiseerd voor ontmoeting en inspiratie.

Overzicht van ontstaan en geschiedenis van dit Centrum
Koperen jubileum van In de Rooden Leeuw
Interview met directeur Rasa de Zanger


Project "Stadsklooster" Westeinde / Den Haag

   Dit project is begonnen in 1994 in het klooster waar de broeders voor het eerst zijn gestart in 1861. Toen in 1994 dreigde dat het klooster voorgoed gesloten zou gaan worden, hebben een vijftal broeders met geassocieerde leden het initiatief genomen vanuit het klooster activiteiten te ontwikkelen voor de omgeving, zoals lessen Nederlandse taal aan vluchtelingen, bijeenkomsten voor dak- en thuislozen, straatpastoraat, migrantenkerken, een tuin van geloven en rond de kerstdagen een kerststallententoonstelling. Zo werd het klooster tot een stadsklooster. Onder het motto ‘geloven in ontmoeting’ is het stadsklooster een ontmoetingsplek geworden voor tal van Hagenaars.

Project Iconenatelier "St. Servatius"
De Beyart Maastricht

   In het woonzorgcentrum De Beyart worden mensen geholpen die zich willen bekwamen in het schrijven (schilderen) van Iconen. De leiding berust bij de dames Ank Landwier en Bernadette Gerrits uit Maastricht. Enkele broeders verrichten daarbij ondersteunende taken, zoals de verzorging van de spirituele inbreng, de administratie, de vervaardiging van de iconenpanelen.

Het hoofddoel van dit iconenatelier is niet alleen het leren van de techniek maar ook om mensen de gelegenheid te geven dit schrijven/schilderen te ervaren op een meditatieve en inspirerende wijze en hen te helpen meer verdieping te vinden.

Doelstelling, Programma, Deelname, enz.


Waarom we doen wat we doen?

Uit onze Leefregel :
Ons werk is meer dan alleen maar werken; het is rijker en dieper. Werk kan tot apostolaat worden door de toewijding en liefde waarmee het verricht wordt en door de religieuze grondhouding waardoor het gedragen wordt. Ons ideaal is, dat heel ons leven doordrongen wordt van een apostolische geest.naar boven