PROMOTIE PETRUS SUPARYANTO

Op 18 juni 2019 behaalde Petrus Suparyanto f.i.c. de graad van doctor aan de Radboud Universiteit Nijmegen. ’s Morgens om precies 10.30 uur verdedigde hij in de aula van de universiteit zijn proefschrift , getiteld “Bhima’s Mystical Quest – As a model of Javanese Spiritual Growth”. Zijn promotor was Prof. Dr. Paul van der Velde. Copromotors waren Dr. Hein Blommestijn en Dr. Charles Caspers. Een panel van professoren, waaronder Dr. Peter Nissen en Dr. Eduard Kimman s.j. , voelden Petrus aan de tand met diverse kritische vragen en opmerkingen, die hij op kundige wijze wist te beantwoorden.
Als paranimfen traden op Petrus’ medebroeders Frans School en Raphael Besigrinee.

Waar gaat het proefschrift over?

Een belangrijke expressie van de Javaanse cultuur door de eeuwen heen is de opvoering van het Wayang-poppenspel, uitgevoerd door de zeer kundige en door de toeschouwers gewaardeerde poppenspeler, de dhalang.
Het dramatische verhaal is gebaseerd op het aloude Hindoeïstische boek uit India, de Mahabarata. Dit boek is in het Javaans vertaald in de zgn. Sêrat Déwaruci. In deze oude dramatische verhalen gaat het altijd om een strijd tussen het goede en het kwade, tussen de liefde voor zichzelf en de liefde voor de ander, en de mystieke zoektocht om de eenheid met het goddelijke te bereiken. Het goddelijke wordt gepersonifieerd als Déwaruci (Déwa = god).

Bhîma is een van de vijf goede karakters in het Déwaruci drama, dat de dhalang in het Wayang verhaal met behulp van allerlei attributen en de gamelan muziek gestalte geeft. Het proefschrift concentreert zich op de beschrijving en duiding van Bhîma's zoektocht naar de eenwording met het goddelijke, met Déwaruci. Deze zoektocht is een strijd met zichzelf door verschillende fasen heen. Het gaat erom zichzelf en de eigen kennis en beperkte ervaringen en gevoelens steeds meer uit te zuiveren en los te laten en toe te groeien naar de ware kennis in de eenwording met het goddelijke, met Déwaruci.

In de Wayang-opvoeringen, die het Déwaruci verhaal in een vastomlijnde structuur presenteren, creëert de dhalang op een geloofwaardige wijze telkens opnieuw een model van Javaanse geestelijke groei. De noodzakelijke uitzuivering van het zelf wordt als het ware voorgeleefd door de figuur van Bhîma tijdens zijn geestelijke weg naar de vervolmaking van zijn leven. Zo kan de Javaanse mens zijn diepste kern onder ogen zien en is hij in staat de aanwezigheid van God te ervaren en tot mystieke eenwording te komen. Het één-worden van de mens met God is het uiteindelijke doel van de Javaanse geestelijke groei.

Promotie

Inmiddels al weer diverse jaren geleden begon Petrus zijn studie mystiek bij het Titus Brandsma Instituut aan de Radboud Universiteit. Behalve in Nijmegen deed hij voor zijn promotie ook onderzoek bij de universiteitsbibliotheek in Leiden en raadpleegde hij via het internet internationale bibliotheken. Gedurende een periode van zo’n drie maanden heeft hij research gedaan in Indonesië. Hij sprak daar met verschillende ‘dhalangs’ over de achtergrond en de presentatie van hun Wayang-voorstellingen en over hun persoonlijke ontwikkeling.


Onbekendheid met de Hindoeïstische en Javaanse cultuur en literatuur bij enkele dissertatie-begeleiders vormden bij tijd en wijle een hobbel in de studievoortgang, maar het uiteindelijke resultaat mag er zijn: Petrus ontving uit handen van promotor prof. Van der Velde de doctorsbul.


Voor de zéér geïnteresseerden: de SAMENVATTING, zoals in het boek opgenomen.de dissertatie
     verdediging van proefschrift


de paranimfen discussie ...


uitreiking van de doctorsbul


vele gelukwensen ...