top of page
Armoede in Maastricht

Geschiedenis

De congregatie is gesticht in 1840 door de Maastrichtse priester Louis Rutten. Deze man was begaan met het lot van de Maastrichtse bevolking.
In die tijd verkeerde de helft van de 20.000 inwoners van de stad in zeer grote armoede.

Hun behuizing was ronduit slecht, arbeiders verdienden een hongerloon, kinderen kregen geen onderwijs en er was een tekort aan alles.
Rutten zocht medestanders om het lot van de Maastrichtenaren te verbeteren en vond die in Jacobus Hoecken, de eerste broeder FIC, en medestichter. Samen bouwden beide mannen de jonge congregatie uit tot een stevige, betrokken kloostergemeenschap.

Broeders

 

Wij vormen een kloostergemeenschap van broeders, de Broeders van Maastricht. We worden zo aangeduid, omdat de congregatie in Maastricht ontstaan is. Onze stichters voelden zich sterk betrokken op Maria. De officiële naam van de congregatie is: Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria. In het latijn: Congegatio Fratrum Immaculatae Conceptionis (beatae Mariae Virginis). Vandaar de aanduiding F.I.C.

Wij zijn mannen die gekozen hebben om ongehuwd te leven en in het voetspoor van Jezus van Nazareth ons leven te wijden aan het welzijn van onze medemensen, met name die mensen die tot de armen en zwakken behoren. Wij willen ons dienstbaar opstellen, sober en matig in het leven staan, met een luisterend oor naar de noden om ons heen.

Broeders FIC

 Wij wonen meestal in een communiteit, een groep van medebroeders, maar soms ook alleen.

 

Ons doel

 

Waar wij, broeders en geassocieerde leden, ook leven en werken, daar helpen we bouwen aan een humanere samenleving. Wij willen vooral bijdragen aan het welzijn van de armen en noodlijdenden, van de misdeelden en gehandicapten.

Wij willen werken met sociaal zwakke en vergeten groepen, met mensen die weinig liefde ondervinden.
In het bijzonder richten wij ons daarbij op onderwijs en vorming van jonge mensen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op deze wijze volgen wij het inspirerende voorbeeld van onze Stichters. We doen dit bij voorkeur niet alleen. Waar we maar kunnen, werken we samen met anderen, christenen, mensen van goede wil van welke levensovertuiging dan ook, met wie we een gemeenschap kunnen stichten.

Wereldwijd

In de loop der jaren is de congregatie uitgegroeid tot een wereldwijde gemeenschap. Onze broeders leven en werken in Nederland, Indonesië, Chili, Malawi en Ghana.
De Nederlandse provincie is vergrijsd en neemt in aantal af. Maar de religieuze vitaliteit is er nog volop. We geven vol vertrouwen het stokje door aan onze jongere provincies.

broeder Leo Speth

 "Als mens leven wij in deze wereld
samen met alle andere mensen.
Zoals ieder mens wensen wij van ons leven het mooiste te maken, dat er van te maken valt."


Constituties FIC

watermerk logo modern.jpg

FILM: Het begin van een Congregatie

De eerste veertig jaren van de Broeders FIC

Bernardus Hoecken

Een film van Peter Brouwers

naar een script van

Theo Broelman en Wim Swüste

Nederlands gesproken
Lengte : 30 minuten

 Neem contact op met de webmaster voor een link naar dit bestand.

Er zijn ook versies in het Engels, Indonesisch en Spaans.

Broeder Bernardus Hoecken met twee andere broeders

GESCHIEDENIS VAN DE CONGREGATIE IN VOGELVLUCHT

oudste foto FIC met Bernardus Hoecken
LEES MEER

TENTOONSTELLING 175 JAAR FIC

Jezus in gezichten
LEES MEER

GESCHIEDENIS VAN DE CONGREGATIE IN VOGELVLUCHT

oudste foto FIC met Bernardus Hoecken

Onze congregatie is bekend onder een drietal namen. De officiële naam luidt: Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van de heilige Maagd Maria. In het Latijn: Fratres Immaculatae Conceptionis, vandaar ook de benaming Broeders FIC. De meer gebruikelijke naam is die van Broeders van Maastricht, naar de stad waar de congregatie gesticht is.

TENTOONSTELLING 175 JAAR FIC

Jezus in gezichten

Op 21 november 2015 bestond de Congregatie FIC 175 jaar. Onder het motto ‘het verhaal gaat verder’ zijn diverse activiteiten ontwikkeld om het jubileum gestalte te geven. Een van de jubileumactiviteiten vormde de tentoonstelling 175 jaar FIC, waarin de geschiedenis in woord en beeld tot uitdrukking werd gebracht.

VESTIGINGEN

Pand FIC Rotterdam

Kloostersluiting is geen onalledaags verschijnsel in Nederland. Hadden we in de vijftiger jaren meer dan dertig communiteiten in Nederland, nu zijn het er nog maar vier.

DE BEYART

De Beyart-luchtfoto na 1965

Omstreeks 1890 was de huisvesting aan de Bogaardenstraat en Capucijnengang te krap geworden. Het moederhuis vond een nieuwe plek in het verlaten klooster De Beyart aan de Brusselsestraat. De broeders lieten de ruïnes voor het grootste deel afbreken om ruimte te creëren voor de nieuwe Beyart.

WANDELINGEN

Jodenstraat Maastricht

In Maastricht zijn diverse gebouwen en plaatsen te bezichtigen die stukjes geschiedenis van de congregatie markeren en waar de broeders een bijzondere band mee hebben.
Bij gelegenheid van het 175-jarig bestaan werd hier in het tijdschrift Berichten van de Broeders van Maastricht aandacht aan besteed.
We bieden u hier de mogelijkheid voor een denkbeeldige wandeling langs deze bijzondere plekjes.

ONZE BROEDERS
IN BELGIË 

broeders Lize

In 1847 werkten de broeders al op zeven plaatsen in Nederland. Vanwege het nog gering aantal leden (26 broeders en 27 novicen) had men heel wat moeten passen en meten om al werk in de scholen, de weeshuizen, de zorg voor dove kinderen te kunnen beginnen en draaiende te houden. Toch zien we in hetzelfde jaar enkele broeders naar België vertrekken om daar aan de slag te gaan. Vermoedelijk was de belangrijkste reden de moeilijke situatie, waarin de katholieke zaak in België verkeerde.

bottom of page