top of page
FIC groep Indonesië

Inspiratie

watermerk logo modern.jpg

Teksten uit de Constituties FIC
aansluitend bij de Kerngedachten

Wij weten ons geroepen een apostolische en broederlijke gemeenschap van religieuzen te vormen.

In Jezus' naam vormen wij een broederlijke gemeenschap. In zijn geest willen wij broeders zijn van elkaar en van alle mensen. Onze congregatie is een pauselijke congregatie voor mannelijke leken-religieuzen, die zich wijden aan apostolisch werk. (6)

Als broeders weten wij ons samengeroepen en uitgezonden om door te gaan met wat Jezus deed. Hij ging weldoende rond, Hij getuigde van de waarheid. Hij kwam om te dienen. Hij kwam om te verlossen. Hij bracht zijn bevrijdende boodschap over het Rijk Gods als een boodschap van liefde. Hij nodigt ons uit, ons geheel in dienst te stellen van dat Rijk Gods. (15)

Apostolaat is meer dan alleen maar werken; het is rijker en dieper. Werk kan tot apostolaat worden door de toewijding en de liefde waarmee het verricht wordt. Ons ideaal is, dat heel ons leven doordrongen wordt van een apostolische geest. (20)

FIC groep tuin Indonesië
watermerk logo modern.jpg

In gelovige verbondenheid met Jezus Christus, met elkaar en met alle mensen wijden wij ons aan de uitgroei van het Rijk Gods in onszelf, in onze gemeenschap, in de kerk en in de wereld waarin wij leven.

Goed mens zijn, beter mens worden, betekent dan ook voor ons: naar Jezus Christus toegroeien, leven uit zijn leven, zijn blijde boodschap over de komst van het Rijk van God tot de onze maken. (4)

Christus vraagt van ons, dat wij ons toewijden aan de komst van het Rijk, het Rijk van "gerechtigheid, vrede en vreugde in de heilige Geest". (5)

Wij maken de blijde boodschap van Jezus tot onze meest fundamentele leefregel en door geloften verbinden wij ons omwille van het Rijk tot gehoorzaamheid, tot armoede en tot een ongehuwd leven. (6) Hoe dieper wij leven, hoe intenser wij de God van liefde zoeken, hoe meer alles in ons leven tot harmonie en eenheid zal komen, hoe meer alles in ons leven zal samenkomen in liefde. "God is liefde" en in Hem vloeit alles in liefde ineen. (34)

Als congregatie richten wij ons vooral op gelovige opvoeding en vorming en staan daarbij open voor de tekenen van de tijd en voor de Geest, die waait waar Hij wil.

broeder Wim Brands FIC kaarsen

Als congregatie richten wij ons vooral op gelovige opvoeding en vorming en staan daarbij open voor de tekenen van de tijd en voor de Geest die waait waar Hij wil.

 

In de geest van onze stichters zien wij als congregatie onze apostolische taak met name liggen op het terrein van opvoeding, vorming en onderwijs. (16)

Leven in de geest van onze stichters houdt eveneens in, dat wij bij ons apostolisch bezig zijn grote zorg hebben voor een verantwoorde, eigentijds en cultureel geïntegreerde geloofsoverdracht. (18)

Een waardevolle traditie in de congregatie is de bereidheid om buiten eigen geboorteland mee te bouwen aan een menselijker wereld. Veel broeders verlaten hun eigen volk en hun eigen cultuur om in andere landen door daad en woord de blijde boodschap uit te dragen en het Rijk Gods gestalte te geven. (19)

Van onze congregatie wordt gevraagd: grote beschikbaarheid en onbaatzuchtigheid. Wij dienen bereid te zijn ons in te zetten, waar en zoals dat het meest gewenst is. Dit vraagt durf en zelfverloochening. Dit vraagt ook nuchtere voorzichtigheid en begrip voor mogelijkheden. (22)

2009 FIC Damongo
watermerk logo modern.jpg

Onze speciale zorg gaat uit naar personen en groepen waarnaar ook de bijzondere aandacht van Jezus Christus uitging.

 

Het erfgoed van onze stichters bewaren, betekent voor ons, dat wij - in wisselende omstandigheden - telkens weer bijzondere voorliefde tonen voor armen en zwakken. (10)

Met nadruk wordt hier gesteld, dat leven in de geest van de stichters eveneens betekent: bijzondere voorliefde hebben voor armen en misdeelden, voor achtergestelden en gehandicapten, voor sociaal zwakke en vergeten groepen, voor hen die weinig liefde ondervinden. (17)

Zich toewijden aan God is onmogelijk zonder zich toe te wijden aan medemensen, zonder liefdevolle zorg voor hen. (31)

2011 Cardinal Dery School FIC Wa, Ghana
watermerk logo modern.jpg

Wij noemen elkaar broeders en willen ook werkelijk broeders zijn van elkaar en van alle mensen, liefde ontvangend en liefde gevend.

Het erfgoed van onze stichters bewaren, betekent voor ons, dat wij grote waarde hechten aan een broederlijk gemeenschapsleven; wij noemen elkaar broeder en willen dat waar maken in het gewone leven van ieder dag. (10)

Wij staan gericht op het geluk van medemensen; allereerst op het geluk van hen met wie wij een gemeenschap vormen. Wij noemen elkaar broeder en proberen dit woord in het leven van onze gemeenschap waar te maken. (36)

Gemeenschap vormen betekent: elkaar nabij zijn in vreugde en verdriet. Elkaar willen begrijpen. Elkaar waarderen, bemoedigen en bezielen. Telkens weer bereid zijn elkaar te vergeven. Streven naar "wat goed is voor elkaar en voor allen". (37)

Steeds weer trachten wij het goede in onze medebroeders te zien en te waarderen. Ondanks hun menselijke tekorten, ondanks de tegenvallers en teleurstellingen die wij elkaar bezorgen. (38)

beeld Maria RK kerk
watermerk logo modern.jpg

Maria is ons voorbeeld en onze patrones.

Maria is de patrones van onze congregatie. Graag plaatsen wij ons leven onder haar bijzondere bescherming. Wij noemen ons: Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis (Fratres Immaculatae Conceptionis; F.I.C.) (12)

Het leven van Maria stond helemaal in dienst van haar Zoon. Zij zag zichzelf als een eenvoudige dienstmaagd, aan wie God grote dingen deed. In haar Magnificat proeven wij haar voorkeur voor armen en zwakken en haar verlangen naar recht en gerechtigheid. (12)

Maria is de moeder van alle gelovigen. Door alle twijfels en onzekerheden heen bleef zij trouw aan haar Zoon tot op Calvarië. Daarom prijzen alle geslachten haar zalig. Ook ons inspireert zij. Haar voorbeeld willen wij volgen. Haar roepen wij aan in ons gebed. (12)

bottom of page