top of page

Maria onbevlekt ontvangen

Bron van inspiratie en verbondenheid

Meer informatie

Deelnemers waren onze broeders en geassocieerden FIC, enkele leden van de Kontaktgroep Broeders van Maastricht (KGM) en enkele geïnteresseerde bewoners van het woonzorgcentrum De Beyart.

Internationale deelname
Verder waren aanwezig de deelnemers, animators en andere betrokkenen bij de Oasis van de FIC Journey to Spiritual Enrichment, die van 1 tot 21 oktober bij de Zusters Onder de Bogen werd gehouden. Deze internationale groep broeders had een belangrijk aandeel in deze bezinning en viering. Zij gaven vanuit hun eigen land en cultuur (Indonesië, Ghana, Malawi en Chili) een bijdrage aan het thema.

Maria Onbevlekt Ontvangen
In zijn inleidend woord ging br. Frans School in op de Onbevlekte Ontvangenis van Maria.
“Wij geloven dat Maria vanaf het eerste begin van haar menselijk bestaan door God gevrijwaard is van de erfzonde, omwille van haar allerbelangrijkste taak en rol in het leven van Jezus, als drager en als moeder van haar zoon. Zij is de “begenadigde” en “vol van genade”, zoals we bidden in het Wees Gegroet.
Maar niet alleen Maria, ook wij en elke mens zijn door God begenadigd. De Eeuwige schenkt ons in overvloed de genade om onze roeping - zijn bedoeling met ons - te vervullen. Wanneer wij ons vertrouwen stellen in God, ervaren wij ten diepste zijn genade, juist wanneer we met lege handen staan en ons machteloos, beperkt en onzeker voelen. De Eeuwige ziet niet neer op onze “geringheid”, maar heft ons op tot onze menselijke kracht.”

Bezinning en viering
We volgden samen het boekje van de viering, waarin het thema in onderdelen was uitgewerkt. Verspreid over de viering werden teksten gelezen uit de Constituties FIC over Maria, de patrones van onze congregatie en onze beschermvrouwe met wie we als broeders een speciale band hebben. Wij vereren haar en zij neemt een voorname plaats in ons leven in en wij laten ons inspireren door haar grote dienstbaarheid. We zongen het congregatielied “We honour both their names”, dat betrekking heeft op onze twee Stichters, maar dat door br. Frans Wils was uitgebreid met het noemen van de namen van Jezus, Maria en Vincent DePaul. Br. Kees Gordijn hield een korte bezinning over Maria.

De 7 broeders uit Indonesië zongen in het Bahasa twee Marialiederen: Nderek Dewi Maria (“Wanneer we O.L. Vrouw volgen zijn we gelukkig, hoeven we ons geen zorgen te maken, want onze Moeder is altijd bij ons.”) en O Kawula Punika (“Ik ben als een kleine boot op de oceaan, hulpeloos en door stormen bedreigd, maar Moeder Maria is mijn beschermster.”). Daarna baden ze het Wees Gegroet in het Javaans, het Tetun (Timor Leste) en het Dawan (Indonesisch Timor).

De 6 broeders uit Ghana baden een tientje van de rozenkrans in het Dagaare en zongen een lied dat overging in een traditionele dans van de Dagaba’s.

De bijdrage van de 3 broeders uit Malawi bestond uit een Marialied en een gebed in het Chichewa.

Br. Gé van Vugt, die Chili vertegenwoordigde, nam ons op zijn gitaar mee in het bekende Marialied: Santa Maria, ven (“Kom, heilige Maria.”), dat door alle aanwezigen werd gezongen: “Terwijl je door het leven gaat, ben je nooit alleen. De heilige Maria gaat met je mee.” Het lied heeft ook een revolutionair karakter: “Al vertellen sommigen je dat niets kan veranderen, vecht voor een nieuwe wereld, vecht voor de waarheid.”

De bijdrage uit Nederland werd ingeleid door br. Frans Wils. Hij toonde ons een grote poster van een gebrandschilderd raam uit de St.-Jozefkapel van het stadsklooster in Den Haag, waarop Maria als Koningin des Hemels door God de Vader wordt gekroond. Aan die Maria brachten vertegenwoordigers van onze vier FIC-provincies en het Religieus Huis Nederland een bloemenhulde. Voor al onze overleden medebroeders zongen in het Latijn het “Ave Maria”.
De viering werd afgesloten met het zingen van “O reinste der scheps’len, O Moeder en Maagd” en de zegenbede.

Internationale verbondenheid en dank
Na de viering wachtte ons een Chinees-Indische maaltijd in “Kras” waarbij er alle tijd was voor informeel contact met de broeders in Nederland en uit de vier andere FIC-provincies. We beleefden onze internationale verbondenheid.
Veel dank aan de leden en helpers van het team FIC voor de praktische organisatie en aan de leden van de werkgroep Bezinning aan Huis voor de opzet en uitvoering van het hele programma.

bottom of page