top of page

Ontmoetingsdag FIC Nederland

WZC De Beyart, Maastricht

Meer informatie

Vanzelfsprekend waren de leden van het team FIC ook aanwezig, alsmede leden van het generaal bestuur, behalve de broeders Augustine Kubdaar en Theodorus Suwaryanto die op 22 april naar Indonesië waren vertrokken voor de canonieke visitatie. Broeder Wensislaus Parut die in de Emmaus-communiteit verblijft voor zijn doctoraat en mw. Joke van Daalen, onze pas aangestelde assistent-secretaris, waren ook uitgenodigd om deze dag mee te maken.

Informeel contact en gebedsviering
We begonnen met koffie/thee en vlaai en tijd voor informeel contact. Daarna werd de middag geopend met een korte gebedsviering in het teken van onze stichter Mgr. Louis Rutten. “Vanmiddag zijn we hier samengekomen om ons te verdiepen in het leven en streven van één van onze dierbare stichters: Mgr. Louis Rutten. Het zat hem én broeder Bernardus vaak niet mee. Toch bleven ze beiden in eenvoud vertrouwen op de Eeuwige. Door al hun inzet heen klonk hun aandacht voor de zwakkeren in de samenleving.”

Louis Rutten: zijn tijd, persoon, project en testament
Met behulp van een PowerPoint hield br. Johan Muijtjens een inleiding over Louis Rutten (1809-1891), over zijn tijd, zijn persoon, zijn ‘project’ en zijn ‘testament’.

Zijn tijd
Br. Johan stond wat langer stil bij de tijd waarin Louis Rutten leefde. Die werd gekenmerkt door de Napoleontische oorlogen (1799-1815) met vele verwoestingen, de nieuwe verdeling van West-Europa (Maastricht werd onderdeel van Frankrijk), de slechte sociale en economische situatie in Maastricht: 1/3 deel van de bevolking was afhankelijk van liefdadigheid; slechte hygiënische toestanden; een opkomende industrialisatie met slechte arbeidsomstandigheden en kinderarbeid. Het heersende denken over armoede was dat het bestaan van de verschillende klassen (de zeer rijken, de middenklasse en de armen) de wil van God was. Het antwoord op de heersende armoede was: gewoon goed doen, liefdadig zijn voor de armen, hen helpen met voedsel, kleding, huisvesting, wat onderwijs - maar er is geen manier om de basisstructuur van de samenleving te veranderen. Waarschijnlijk dacht ook Louis Rutten, afkomstig van een welgestelde familie, in deze richting. Dit doet echter niets af aan zijn grote inzet en engagement voor de armen.

Zijn persoon
Vanwege de beperkte tijd ging br. Johan wat korter in op de persoon van Louis Rutten.
Als tiener was Louis volledig gericht op wereldse zaken. Hij maakt echter een bekeringsproces door, dat hem na een innerlijke strijd doet besluiten niet langer te kiezen voor een gemakkelijk leven, maar iets te doen met zijn groeiend besef van onrechtvaardigheid. Hij durft uiteindelijk de richting van zijn leven te veranderen door gehoor te geven aan de gevoelde roeping om priester te worden en zich later te gaan richten op het waardevolle werk van het christelijke onderwijs aan de armen. Van daaruit ontwikkelde hij veel nieuwe ideeën en initiatieven. Rutten ondervond ook veel weerstanden, zowel burgerlijk, politiek en kerkelijk. Maar hij werd ‘geraakt’ door zijn missie en voelde zich door God geroepen. Hij vertrouwde daarbij op Gods Voorzienigheid en de voorspraak van Maria de Onbevlekte.

Zijn plan /‘projet’
Na een korte pauze stond br. Johan vervolgens stil bij het plan/’projet’ van Louis Rutten in 1839: “Plan (‘projet’) tot het oprichten van een vereniging van ongehuwde personen, vooralsnog naamloos, maar die mettertijd Broeders van Liefde, Arme Broeders, of iets dergelijks genoemd zullen worden.” Alle aanwezigen hadden Ruttens “Plan” op papier. Br. Johan volgde de tekst en gaf bij elke passage een toelichting.

Zijn testament
Tenslotte vertelde br. Johan nog iets over Ruttens zakelijke en geestelijke nalatenschap. Vooral deze laatste wekt grote bewondering bij ieder die het leven van Louis Rutten overziet.
Rutten wordt in 1871 definitief opgenomen in een huis voor geesteszieken bij de broeders Alexianen in Thienen, België. Hij heeft de laatste 20 jaar van zijn leven een zwaar kruis moeten dragen. We hebben ongeveer 70 brieven (voornamelijk aan de algemene overste) van de eerste 15 jaar, bijna niets van de laatste 5 jaar. Rutten was nu ‘leidend’ door zijn belangstelling, zijn liefde, zijn gebeden, zijn lijden voor het welzijn van de Broeders, van de (militaire) weeskinderen en van vele andere personen die hij in zijn actieve leven had leren kennen. Op 16 december 1891 gaf Louis Rutten zijn leven terug aan onze liefhebbende God, die hem overvloedig had gezegend met een niet gemakkelijk maar wel zeer vruchtbaar leven.

Onze voormalige kweekschool/vakschool
Als afsluiting van het informatieve gedeelte liet br. Wim Luiten nog een serie dia’s zien van de verbouwing en renovatie van de voormalige kweekschool / vakschool van de broeders FIC aan de Tongerseweg 135 Maastricht tot een riante huisvesting voor studenten. Aan de buitenkant van de imposante gebouwen is niets veranderd, behalve dat de gevels zijn schoongemaakt en de infrastructuur is aangepast. Binnen heeft een hele transformatie plaatsgevonden met behoud van de oorspronkelijke constructies. Alles bij elkaar een knap staaltje werk.

De geslaagde ontmoetingsdag werd in Kras afgesloten met soep en belegde broodjes en met koffie en thee. Met dank aan de goede zorgen van het team FIC en de gedegen inbreng van br. Johan Muijtjens.

bottom of page