top of page

Privacy beleid

In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Broedersvanmaastricht.nl zowel
online (onder meer via de website) als offline verzamelt en hoe deze persoonsgegevens
worden gebruikt.

In het algemeen verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens om u van dienst te kunnen
zijn. Wij zijn er ons van bewust dat persoonsgegevens zorgvuldig behandeld dienen te worden
en dat we daar ook duidelijk in moeten zijn. Wij zorgen er voor dat de nodige
organisatorische en technische maatregelen zijn genomen om de veiligheid te waarborgen. In
deze privacy-policy omschrijven wij waarom wij persoonsgegevens verzamelen en wat wij
met deze gegevens doen. Wij doen dit naar beste kunnen waarbij het belang van uw privacy
en het u goed van dienst kunnen zijn altijd voorop zal staan.
Waarom verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens?
Er worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Uw persoonsgegevens zijn nodig voor
de correcte verwerking van een aanmelding via onze website, of via de telefoon, en ook zodat
wij u via e-mail, telefoon of post op de hoogte kunnen brengen van belangrijke informatie.
Om welke gegevens gaat het?
Broedersvanmaastricht.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van ons
aanbod en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en
telefonisch

Bovenstaande persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
• De administratie van uw aanmelding
• Om u te informeren over het programma
• Om u gepersonaliseerde berichten te kunnen sturen of u aan te kunnen spreken.

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
Onze website en/of aanbod heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@broedersvanmaastricht.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Broedersvanmaastricht.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Broedersvanmaastricht.nl verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de contractuele
  of wettelijke verplichting. Het is noodzakelijk om deze gegevens te hebben voor de
  uitvoering van de overeenkomst.
- Uw aanmelding te bevestigen via e-mail of andere middelen.
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
  kunnen voeren.
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten
- Het afhandelen van uw betaling
- Wij verwerken persoonsgegevens ook op grond van een gerechtvaardigd belang.
- Ook na uw deelname aan een programma onderdeel willen wij graag met u in contact
  blijven. Wij zijn altijd benieuwd naar uw ervaring en zullen hier dan ook veelal om
  vragen. Indien u zich heeft afgemeld dan ontvangt u geen e-mails met de vraag om een
  evaluatie. Periodiek sturen wij een nieuwsbrief naar alleen degenen die dat hebben aangegeven
  door aanmelding via de website.

Geautomatiseerde besluitvorming
Broedersvanmaastricht.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om
besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een
mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Broedersvanmaastricht.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de
uitvoering van de overeenkomst en in ieder geval niet langer dan voor de
verwerkingsdoeleinden in dit privacybeleid nodig is en houdt zich ter zake aan de geldende
wet- en regelgeving. Wanneer u zich via een opt-in heeft opgegeven om onze nieuwsbrief te
ontvangen, dan bewaren wij uw persoonsgegevens totdat u zich heeft uitgeschreven.
Indien het niet meer nodig is om persoonsgegevens te bewaren c.q. in ieder geval na vijf jaar
na het laatste bezoek aan een programma, zullen wij uw persoonsgegevens anonimiseren.
Indien u een opt-in heeft voor de nieuwsbrief dan kunt u zich middels de afmeldlink in de e-
mail afmelden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Broedersvanmaastricht.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend
indien dit nodig is voor de uitvoering

Website
Onze website bevat links naar websites van derden. Als de bezoeker van de website deze links
volgt, wordt onze website verlaten. Dit privacybeleid dekt niet het gebruik van de website van
derden en om deze reden aanvaardt Broedersvanmaastricht.nl geen aansprakelijkheid voor het
onzorgvuldig gebruik van persoonlijke gegevens of het incorrect uitvoeren van de regelgeving
door deze partijen. Wij adviseren u dan ook om de privacy statements van deze derden te
raadplegen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Broedersvanmaastricht.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische
cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij
het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en
uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Broedersvanmaastricht.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent
dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u, waarover wij
beschikken, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te
sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@broedersvanmaastricht.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, en niet door derden,
vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze
kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van
uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Broedersvanmaastricht.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht
in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Broedersvanmaastricht.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via
info@broedersvanmaastricht.nl Bij een eventueel datalek zal Broedersvanmaastricht.nl u hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen op een manier die op dat moment het meest doeltreffend is. Tevens zal een datalek direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens worden gemeld en zullen wij de aanwijzingen die zij opstellen, binnen onze mogelijkheid, zorgvuldig opvolgen.

 

Wijzigingen
Er is veel gaande omtrent privacy en de Europese en nationale regelgeving wordt voortdurend
aangepast en verscherpt. De gevolgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
wordt nu uitgewerkt. Om deze reden zullen wij, indien nodig, ons privacybeleid aanpassen.
Via de website wordt het actueel geldende privacybeleid weergegeven. Deze versie is
opgesteld op 23 mei 2018.


Broedersvanmaastricht.nl, gevestigd aan Prins Bisschopsingel 22, 6211 JX Maastricht, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Contactgegevens:
e-mail: info@broedersvanmaastricht.nl

 

bottom of page